fbpx

Existentiell hälsa – snart en del av Folkhälsomyndighetens uppdrag

rear view of man sitting on rock by sea

Dela

Folkhälsomyndigheten utreder nu om existentiell hälsa ska bli del av folkhälsoarbetet i Sverige. Existentiell hälsa, som berör individers känsla av mening, syfte och tillhörighet skulle därmed bli mer erkänd som en viktig dimension i folkhälsan.

Vad är Existentiell Hälsa? Existentiell hälsa handlar om människors förmåga att hantera livets grundläggande frågor, såsom meningen med livet, dödlighet och frihet. Denna aspekt av hälsa sträcker sig bortom den fysiska och psykiska hälsan för att inkludera hur individer finner mening och värde i sina liv, vilket kan ha stor inverkan på deras övergripande välbefinnande (Existential health : A valuable dimension when promoting health throughout the life-course in Sweden)

Begreppet Existentiell Hälsa

Existentiell hälsa är ett relativt nytt begrepp inom folkhälsovetenskapen men har rötter i det som Världshälsoorganisationen (WHO) benämner som spiritual health.

Under 1980-talet, när WHO breddade sin definition av hälsa, framhävdes andlig hälsa som en väsentlig del av människors allmänna välmående. Detta ledde till att fler forskare och folkhälsoarbetare började uppmärksamma hur existentiella faktorer som mening och livssyfte påverkar människors liv och hälsa. Forskning har visat att människor som har en klar känsla av mening och syfte i livet tenderar att ha bättre psykisk hälsa, hantera stress bättre och till och med ha en lägre risk för att dö i förtid. (Frontiers) (Oxford Academic).

silhouette of person raising hands
Photo by Scott Webb on Pexels.com

Utvecklingen att alltmer inkludera dimensionen av existentiell hälsa i det allmänna folkhälsoarbetet speglar en global trend där hälsomyndigheter över hela världen alltmer erkänner betydelsen av andligt och existentiellt välbefinnande som en del av en omfattande hälsofrämjande strategi.

Detta öppnar också upp för nya samarbeten och initiativ mellan olika sektorer inom samhället, inklusive hälsovård, utbildning och kyrkan.

Folkhälsomyndighetens Inriktning Folkhälsomyndigheten utvidgning till att eventuellt nu även omfatta existentiell hälsa markerar en viktig utveckling i synen på vad som konstituerar fullständig hälsa.

Inkluderingen av existentiell hälsa kan leda till ett mer holistiskt folkhälsoarbete där man inte enbart fokuserar på det fysiska utan också på det mentala och existentiella planet. Detta kan innebära nya former av stöd och program som riktar sig till att hjälpa individer att hitta mening i tillvaron, vilket i sin tur kan bidra till minskad stress, depression och ångest. Läs mer här: Mental health – The Public Health Agency of Sweden.

Existentiell hälsa och kyrkan För kyrkans del i Sverige kan denna förändring som sagt innebära nya möjligheter till samarbete med Folkhälsomyndigheten, där kyrkans erfarenheter och resurser i att hantera existentiella och andliga frågor kopplade till människors välbefinnande kan spela en avgörande roll. Samarbeten kan inkludera allt från utbildningsinitiativ till stödgrupper som syftar till att stärka individers existentiella välbefinnande. Med inkluderingen av existentiell hälsa i Folkhälsomyndighetens uppdrag, tar Sverige ett steg mot en mer omfattande syn på hälsa. Detta är ett progressivt och nödvändigt steg för att möta de alltmer komplexa hälsoutmaningar som människor står inför i dagens samhälle.

För mer detaljerad information, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Redaktionen
info@kyrkjobb.se


Vill du skriva om något intressant i kyrkans värld och få det publicerat här i Kyrkjobb.se:s minimagasin Kyrkporten? Mejla info@kyrkjobb.se och beskriv din idé!

people on concert

Musiken som väg in i kyrkan

Påskens passionsdrama har passerat. Mängder av gudstjänster, andakter och konserter har genomförts i våra kyrkor. Musiken har varit en bärande kraft, med en inledande glad festmåltid, via djup sorg till en avslutning i glädje. Med den kanske vackraste kyrkomusiken och de finaste psalmerna. Musik som berör, in i själen. Många är de musiker och körer har varit aktiva.

Läs mer »